• [7 Viên Ngọc Rồng] quaythanhla thằng lớn 1.152.000 Ngon
  • [Rồng Thiên] quaythanhla thằng lớn 152.000 Ngon
  • [7 Viên Ngọc Rồng] quaythanhla thằng lớn 122.000 Ngon